Úpravne vody

vyvíječ páry - vyvíjača pary   vyvíječ páry - vyvíjača pary

Technické parametre

 

Popis funkcií zariadenia

Nami ponúkané úpravne vody používajú osvedčený a najrozšírenejší spôsob zmäkčenia vody

pomocou výmeny iónov na báze regenerácie soli.

Pri úprave vody pomocou filtrov s náplňou veľmi kyslým katexom pracujúcim v Na+ sa z

vody odstraňujú katióny vápnika Ca2+ a horčíka Mg2+, ktoré spôsobujú tvorbu usadenín a tieto

sú nahradené ióny sodíku Na+. Zmäkčovací filter, katex, sa regeneruje chloridom sodným

NaCl, teda soľou.

Vyčerpaný regenerát, obsahujúci Ca2+ a Mg2+ sa odvádzajú do odpadu.

 

Proces úpravy vody sa skladá:

 cyklus zmäkčenia vody

- surová voda preteká cez riadiaci ventil a katexové lôžko, kde dochádza k výmene iónov

podľa vyššie popísaného a vystňupuje naspäť cez riadiaci ventil ako zmäkčená do systému.

cyklus regenerácie

- katexové lôžko je regenerované, vymývané soľným roztokom. Jednotlivé zariadenie dodáva

po dobu regenerácie neupravenú surovú vodu, dvojité zariadenie upravenú vodu.

cyklus regenerácie sa skladá z týchto fáz:

1. spätný preplach - katexové lôžko je riadne preplachované vodou, keď sa lôžko nadvíha a

dochádza k riadnemu výplachu látok, ktoré sa počas doby prevádzky v lôžku nahromadili.

2. zasolovanie - behom tohoto cyklu je do katexového lôžka nasávaný soľný roztok zo

soľnej nádoby. Dochádza k výmene iónov.

3. výplach - u riadiacich ventilov Fleck dochádza k niekoľko násobnému výplachu soľného

roztoku do kanála, ktorý vylučuje zasolenie upravenej vody. Katexové lôžko je úplne

vymyté.

4. sanie solanky - do priestoru soľnej nádoby je znova nasávaná surová voda pre vytvorenie

nového soľného roztoku na ďalšiu regeneráciu. Po ukončení sania je proces regenerácie

ukončený. Vzhľadom k tomu, že cyklus regenerácie je chemický proces, musíme počítať,

že celková doba na plnú regeneráciu katexového lôžka je minimálne 160 minút. Až po

tejto dobe je katexové lôžko znova na 100% svojej kapacity.

 

Úpravňa sa skladá z týchto častí:

- sklolaminátová tlaková fľaša

nádoba naplnená katexom, cez ktorú prechádza permanentne tlaková voda. Dokonale tesní,

vylučuje vodnú koróziu, či oxidáciu. Podľa veľkosti má horný, horný a spodný otvor so

závitom či prírubou pre uchytenie potrubia alebo riadiaceho ventilu.

- riadiaci ventil

ventil, cez ktorý je napojená úpravňa na vodovod. Zvyčajne býva daný na sklolaminátovej

tlakovej fľaši. Ventil riadi celý proces úpravy vody vrátane regenerácií, či preplachov.

Môžu sa ním nastaviť hodnoty pre daný cyklus. Súčasťou ventilu je tryskový systém, ktorý

zabezpečuje v tlakovej fľaši optimálne prúdenie vody cez katex. Systém Fleck vylučuje

vodnú koróziu, či oxidáciu s vysokou odolnosťou proti poškodeniu mechanickými

nečistotami.

- katex

chemická náplň, cez ktorú je filtrovaná surová voda a podľa charakteru úpravy vody mení

chemické vlastnosti či zloženie na výstupe upravenej vody

- soľná nádoba

plastová valcová nádoba, v ktorej sa vytvára regeneračný roztok, v našom prípade soľný

roztok, ktorým bude regenerovaný katex po vyčerpaní svojej kapacity. Soľná nádoba je

spojená cez riadiaci ventil s úpravňou vody a je umiestnená sólo alebo tvorí s

úpravňou jeden celok, kabinet.

 

Prevádzkové podmienky.

Pre správnu činnosť úpravne vody je potrebné dodržať tieto podmienky:

1. teplota napájacej vody do max.40 oC, ak nie je uvedené inak

2. napájacia voda musí byť prefiltrovaná vo funkčnom filtre nečistôt

3. tlak filtrovanej vody permanentne v rozmedzí 0,2 - 0,6 MPa

4. el. napojenie 220V/50Hz, ak nie je uvedené inak

5. zabezpečiť priechodné napojenie na odpadovú vodu

6. správna činnosť zariadenia len za podmienky riadneho doplňovania NaCl, soli do soľnej

nádoby

7. inštalácia na rovnej spevnenej ploche

8. úpravňa nesmie byť vystavená účinkom vodného negatívneho tlaku, popr.hydraulickým

alebo hydropneumatickým účinkom

9. inštalácia v priestoroch bez účinkov otvoreného ohňa, či sálavého tepla

10. inštalácia bez rizika zamrznutia zariadenia

11. použitie úpravne len na účely stanovené dodávateľom

12. všetky prevádzkové zmeny musia byť prekonzultované s dodávateľom

13. zákaz zasahovať do riadiaceho ventilu a to do časti elektrickej a mechanickej